แจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ดำเนินการแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 แบ่งการมอบเป็น 6 รอบ รอบละ 3 ห้องเรียน และให้นักเรียนกับผู้ปกครองขับรถรับเอกสารตามจุดที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็น 3 จุด ตามจำนวนห้อง โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)