โรงพยาบาลศรีประจันต์ที่ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีประจันต์ที่ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธีและนำไปสร้างประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไป