2563-09-11 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงาน

วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการ พิทยา แก้วทิพย์ ต้อนร้บคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาเรียนรู้ในสภาพจริง