2563-09-11 เหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความรู้

2563-09-11 เหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและอวัยวะ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมเล็ก