2563-10-16 ส่งรองผู้อำนวยการจีรพรณัฎฐ์

ผู้อำนวยการพิทยา แก้วทิพย์ และคณะครูร่วมแสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการจีรพรณัฎฐ์ เอมโกษา เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม