2563-11-06 เลี้ยงสังสรรค์ ส่งครู ได้ย้าย

ร้อยดวงใจ สายใย ศ.จ. แสดงความยินดีกับ ครูนุกูล แจ้งสว่าง ครูรชตะ แก้วสวรรค์ ที่ได้ย้าย ณ ร้านเบญจรงค์