Methi-01
Methi-02

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข

สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม

ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข”

ภาพกิจกรรม