ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

(งานธุรการ)

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน (งานธุรการ)

นายสุนทร สามสี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน (งานธุรการ) /
พนักงานธุรการ 4

นางอัจราพร เกิดในแก้ว

ธุรการโรงเรียน (งบสพฐ.)