กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ เอมสมบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / ครู

นางวิภาวรรณ เกตุมณี

ครู

นางสุนทรี มณีรัตน์

ครู

นางสาวสมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ

ครู

นางสาวธีรนุช ปานทอง

ครู

นางสาวบุษญา ทุมทา

ครู