กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / ครู

นายกิตติศักดิ์ ลือบรรเลง

ครู

นางสาวพัชรี แก้วแกมทอง

ครู