กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร

ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงศกุนตลา แหวนทองคำ

ครู

นางสาวณิชากร ม่วงประสิทธิ์

ครู

นายปฏิภาณ อินทร์จันทร์

ครู

นางสาวเกษร สีดา

ครู

นางสาวชิยานันท์ กองแก้ว

ครู

นายสถาพร กล้าหาญ

ครูอัตราจ้าง