กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายปฏิภาณ อินทร์จักร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร

ครู

นางสาวณิชากร ม่วงประสิทธิ์

ครู

นางสาวเกษร สีดา

ครู

นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์

ครู

นางสาวชิยานันท์ ถาวร

ครู

นายสุจินดา โพธิ์น้อย

ครู