ลูกจ้างชั่วคราวนอกเหนือจาก

ครูผู้สอน

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » ลูกจ้างชั่วคราวนอกเหนือจากครูผู้สอน

นางสำเนา เมืองวงษ์

แม่บ้าน

นายมนัส แจ่มกระจ่าง

นักการภารโรง

นายชานนท์ แก้วเขียว

พนักงานขับรถ

นายสง่า สุวรรณประทีป

ยาม