กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุขสันต์ ศรีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ครู

นางสาวสุวารี จีนหมิ่น

ครู

นางสาววลัย ตันติวิชญ์โกศล

ครู

นางสาวกัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์

ครู

นายเอกวิน ปราบเสร็จ

ครูผู้ช่วย