กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัณพิชญ์ชา ม่วงงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ครู

นายเชล พรหมศรี

ครู

นางไพศรี วิบูลย์อรรถกร

ครู

นางสาวศศิกานต์ กุลดี

ครู

นายธนภัทร เทพสถิตย์

ครู

นางสาวกรรณิการ์ ร่มพิมาย

ครู

นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทอง

ครู

นายชำนาญ แก้วกำเนิด

ครู

นางสาวสุธาสินี บุญสุข

ครู

นางสาวศิริมาภรณ์ แสงสุริยะ

ครู

นายสุนทร มูลธรรม

ครูอัตราจ้าง