กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ครู

นางพิมประภา พันธ์พิพัฒน์

ครู

นางสาวธิดารัตน์ นิ่มนุช

ครู

นายรามิล เรืองวิเศษ

ครู

นางสาวสุรารักษ์ โฉมกอง

ครู

นางสาวนรินรัตน์ สุดโทวา

ครู