การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567