การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 2 ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ของรมชม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านกล้วย