การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมีนาย กอบชัย พลเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการการสอนแบบออนไซต์แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อหนังสือ การเรียกเก็บเงินระดมทรัพย์ การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า การติดตามการสอบแก้ตัว และเห็นชอบให้สร้างห้อง 1 ห้องชั้นล่างของอาคารวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในเรื่องของ STEM IS และโครงงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา