การประชุมมอบนโยบายและการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2567