การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน