การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและนายรามิล เรืองวิเศษ หัวหน้างานวัดผล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย