การประเมนผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปละรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)