การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเคลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 และรายงานความคืนหน้าของการดำเนินงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)