การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายครูผู้ร่วมนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ PPDAN ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศน์ และครูผู้ร่วมนิเทศ