การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)