การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารแผนงาน การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567