การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน