กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับงานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมอบรมธรรมะและให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน