กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2566