กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเสร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566