กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และรายงานการประเมินตนเอง SAR