ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ซ่อมเสริม เนื่องจาก มีเหตุจำเป็นที่ไม่ได้เข้าค่าย ณ จ.สระบุรี)