งานทอดผ้าป่าเพื่อกาศึกษา และงานคืนสู่เหย้า 43 ปี โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา