ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เข้าร่วมการตรวจสอบประเมิน รับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่าย ภาครัฐ สถานศึกษา สถานประกอบ และจัดบูรนิทรรศกร