ประกาศโรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”

รื่องการเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)