ประกาศ!! โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เปิดเรียน 100% เริ่มวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ!! โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เปิดเรียน 100%
เริ่มวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 5 ข้อ คือ
1. มีการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
2. สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
3. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
4. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
5. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก
**พร้อมกำหนดให้นักเรียนจดบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียน หากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือเน้นย้ำและปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าว มา ณ ที่นี้

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่