ประชุมการจัดทำข้อมูลดำเนินการด้านการพัฒนาองค์กรด้านการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี