ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติงานวิจัยทางการศึกษา ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี