ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้งที่ 2/2567