ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567