ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567