ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สถานศึกษา)