ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครุให้การต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567