ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564