ผู้อำนวยการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 2/2567