ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย และทิสทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา