ผู้อำนวยการ เข้าร่วมซ้อมการนำเสนอกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในนามตัวแทนอำเภอศรีประจันต์