ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ