ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในหน้าที่ คณะกรรมการที่่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่