ผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา / พี่เลี้ยง (COACHING TEAM) ให้กับรองอำนวยการสถานศึกษา