ผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (COACHING TEAM) ให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งฯ ในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ครั้งที่ 3